Vad är en pollett?

Det är inte helt enkelt att definiera vad en pollett är, så i stället citerar vi några olika författare som försökt förklara ordet pollett: 

Lars .O Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös. Mynt och medaljer (Stockholm 1960): 
”Med pollett avses sådana, oftast av metall utförda, myntliknande föremål, som utges av institutioner, företag, eller personer, vilka ej äger mynträtt, för att ersätta betalningsmedel inom ett begränsat område, t. ex. det egna företaget, eller såsom betalning för en viss prestation. Stundom används polletten också som kvitto på en av mottagaren utförd arbetsprestation eller på levererade varor. Den kan slutligen också ange förmånen att åtnjuta vissa rättigheter.” 


Olof Östergren. Våra vanligaste främmande ord (Stockholm 1960): 

”Pollett’ stämplat (inträdes)kort el. liten bricka el. märke.” 

Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 21. Papua - Posselt (1915): 

Polle’tt (för Sverige egendomligt ord, af osäker härledning, möjligen af lat. po’llet, den gäller, eller af Paulet, en fransman, efter hvilken man i Frankrike kallade afgiften för bibehållandet af vissa ämbeten inom en släkt paulette), stämpladt märke eller kort, som betecknar, att innehafvaren däraf har att åtnjuta någon rätt eller förmån vid detsammas aflämnande. I Sverige nyttjades sedan förra hälften af 1600-talet polletter i ganska vidsträckt omfattning, som bevis öfver verkställdt arbete eller forsling, levererade varor o. d., men på samma gång som ett slags myntrepresentanter, egnade att ersätta bristen på verkligt skiljemynt inom de landsdelar, hvarest de hade sitt omlopp. 

Aug. Wilh. Stiernstedt. Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter (Stockholm 1872): 

” Ordet pollett, i den vidsträckta bemärkelse, som här kommer att deråt gifvas, innefattar således, ej blott bevis öfver, dels verkstäldt arbete eller forsling, dels levererade varor, dels rätt till inträde eller framfart å något ställe, utan äfven slutligen ett slags myntrepresentanter för den trängre eller vidsträcktare krets, hvarinom de hafva sitt omlopp.” 

A.G. Andersson. Förklaring öfver fremmande ord i svenska språket (Upsala 1845): 

”Pollett (af lat. pollet, den gäller), ett litet kort, som gäller för tillträde wid högtidlighter, o. d.”